Pupuh Sunda

Pupuh nyaeta salah sahiji jenis kasenian sunda anu mangrupa kakawihan puisi anu tangtu polana, boh engang (suku kata) atawa sorana. Satiap pupuh ngagaduhan masing-masing watek atawa ciri nu ngagambarkeun hiji kaayaan atawa kajadian, diantarana:

1)   Pupuh Kinanti watekna: prihatin, harepan, ngadago-dago.
2)   Pupuh Sinom watekna: gumbira, senang, kasmaran.
3)   Pupuh Asmaradana watekna: cinta, biraha, silihasih, nasehat.
4)   Pupuh Dangdanggula watekna: kabungah, kaagungan, tenang, tengtrem.
5)   Pupuh Magatru watekna: nyelang carita, lulucon ngeusi, prihatin.
6)   Pupuh Mijil watekna: susah, sedih, cilaka, tiiseun, jempling.
7)   Pupuh Durma watekna: ngambek, pasea, gelut, perang.
8)   Pupuh Pangkur watekna: lumampah, napsu, sadia rek perang.
9)   Pupuh Maskumambang watekna: prihatin, sasambat, nyeri, nalangsa.
10) Pupuh Pucung watekna: piwuruk, kaget, wawaran, eling.
11) Pupuh Wirangrong watekna: wirang, era,rugi apes.
12) Pupuh Jurudemung watekna: kaduhung, hanjakal.
13) Pupuh Balakbak watekna: pikaseurieun, guguyon, lulucon.
14) Pupuh Gambuh watekna: bingung, tambuh laku, samar polah.
15) Pupuh Gurisa watekna: lulucon, tamba kesel, pangangguran.
16) Pupuh Lambang watekna: banyol, pikaseurien.
17) Pupuh Ladrang watekna: banyol, heureuy, gogonjakan.

Mung sakitu nu kapihatur, manawi sasieureun sabeunyereun tiasa katampi ku kadang warga ti dayeuh sareng ti lembur.
Untuk berlangganan artikel, masukan email anda disini:0 Comment :

Posting Komentar

Bahasa dapat mencerminkan kepribadian seseorang.
Bagi yang ingin promosi web, blog dan atau mendapatkan backlink dari blog ini, telah disediakan tempat khusus. Klik DISINI

 

Info Olahraga

Info Komputer

Info Blackberry